نشست عمومی و ارایه کارنامه پایه دهم و یازدهم

باتوجه به تقویم اجرایی و دعوت نامه در مورخه 97/8/29 نشست عمومی برگزار گردید. و درابتدا مراسم جناب آقای عباس صدوقی مدیرعامل محترم مجتمع به سخنرانی در مورد مجتمع و پایه ها توضیحاتی دادند. سپس جناب آقای محمودی پور مدیرمقطع متوسطه2 به سخنرانی درباره برنامه های انجام شده در مقطع گزارشی را ارایه دادند.

گزارش تصویری