نشست عمومی و ارایه کارنامه پایه دهم و یازدهم

باتوجه به تقویم اجرایی و دعوت نامه در مورخه 97/8/29 نشست عمومی مقطع متوسطه 2برگزار گردید. درابتدا مراسم جناب آقای عباس صدوقی مدیرعامل محترم مجتمع به سخنرانی در مورد مجتمع و پایه ها پرداختند. سپس جناب آقای محمودی پور مدیرمقطع متوسطه2 درباره برنامه های انجام شده در مقطع گزارشی را خدمت اولیا محترم ارایه دادند.

گزارش تصویری