اردوی فرهنگی تفریحی  برون استانی ...

اردوی برون استانی

دانش آموزان پایه های دهم ویازدهم  متوسطه 2 به امید خدا بعد از پایان امتحانات ترم اول اردوی برون استانی مشهدمقدس ارتاریخ 97/10/23 الی 97/10/27 خواهند داشت. امروز جلسه توجیهی با حضور دانش آموزان درمحل سالن اجتماعات برگزارگردید وبرنامه اردو دراختیاردانش آموزان شرکت کننده دراردوی مشهد قرارگرفت ونکات مهم جهت هماهنگی بیشتر یادآوری شد .  لازم است دانش آموزان شرکت کننده دراردو روز 97/10/23 ساعت 19:30جهت عزیمت به سمت راه آهن مدرسه باشند.
معاون فرهنگی