برگزاری جلسه شورای دانش آموزی

برگزاری جلسه شورای دانش آموزی

جلسه بهمن ماه  شورای دانش آموزی مقطع متوسطه 2  درتاریخ 97/11/6 برگزارگردید. معاونت فرهنگی وپرورشی