نمایشگاه کتاب بهمن 97

نمایشگاه کتاب بهمن 97

نمایشگاه کتاب بهمن 97 ازتاریخ 97/11/23 الی 97/11/27 باهدف تقویت فرهنگ کتابخوانی بین دانش آموزان برگزار خواهدشد. معاونت فرهنگی و پرورشی