برگزاری آزمون جامع 3

آزمون جامع 3 ( جمع بندی دوره تابستان ) با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم روز چهارشنبه مورخ 97/07/04 در محل دبیرستان برگزار شد. 

آزمون جامع 3 ( جمع بندی دوره تابستان ) با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم روز چهارشنبه مورخ 97/07/04 در محل دبیرستان برگزار شد.