نمازجماعت

دانش آموزان عزیز می توانند هر روز ساعت 14:15 جهت اقامه نماز به نمازخانه تشریف بیاورند.

معاونت فرهنگی وپرورشی