مهر در انتظار  همدلی

جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها باهدف تقویت فرهنگ انفاق ونوع دوستی بین دانش آموزان  رو زچهارشنبه 97/7/11 برگزارمی گردد.

معاونت فرهنگی وپرورشی