نمایشگاه کتاب یاد یارمهربان

نمایشگاه کتاب یاد یارمهربان

نمایشگاه کتاب یاد یارمهربان امسال باهدف تقویت فرهنگ کتابخوانی برگزارخواهدشد. معاونت فرهنگی