افتخارات مجتمع دکتر هشترودی در مسابقات فرهنگی

برگ زرّین دیگری بر افتخارات مجتمع دکتر هشترودی در مسابقات فرهنگی منطقه ۲