متولدین ماه شهریور

تبریک صمیمانه مجتمع دکترهشترودی به دانش آموزان متولد ماه شهریور

تولدتان مبارک