تبریک به دانش‌آموزان متولد اردیبهشت ماه

 

تبریک مجتمع دکتر هشترودی به دانش‌آموزان متولد اردیبهشت ماه

 

 

گزارش تصویری