عید سعید فطر بر همگان مبارک

 

مبارک باد عید روزه داران

به خیل مسلمین و جمله یاران

هلال ماه شوال است پیدا

شده هنگام فطر روزگاران

 

حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد

مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر رهشترودی