اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ وپینت بال

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ وپینت بال

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ وپینت بال روز دوشنبه 30 مهر97 برای پایه های دهم ویازدهم برگزارخواهدشد لطفا دانش آموزانی که مایلند اردو بروند رضایتنامه اردو  را تاروز یکشنبه به معاونت فرهنگی وپرورشی آقای طاهری تحویل دهند.