بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی

بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی 8 آذر ماه 1400

  دانش آموزان عزیز لطفاً مانور زلزله را تا روز دوشنبه انجام داده و کلیپ تهیه کنید سپس به مسئول پایه ارسال کنید.

معاونت پرورشی مجتمع دکترهشترودی

 

گزارش تصویری